Accessibility links

site logo site logo

მაღაროელებმა ორი ადამიანის დაკავება გააპროტესტეს


ტყიბულის მაღარო
გე­ნე­რა­ლუ­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რის სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის, ზა­ზა ქა­ჩი­ბა­ი­ას, გან­ცხა­დე­ბით, 22 იან­ვარს ტყი­ბულ­ში – მინ­დე­ლის მა­ღა­რო­ში – მომ­ხ­და­რი აფეთ­ქე­ბა უსაფ­რ­თხო­ე­ბის დად­გე­ნი­ლი წე­სე­ბის დარ­ღ­ვე­ვამ გა­მო­იწ­ვია:

„დად­გე­ნი­ლი უსაფ­რ­თხო­ე­ბის წე­სე­ბის დარ­ღ­ვე­ვით ჩაატარეს ასა­ფეთ­ქე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, რის შე­დე­გა­დაც, რო­გორც თქვენ­თ­ვის ცნო­ბი­ლია, ერ­თი მა­ღა­რო­ე­ლი გარ­და­იც­ვა­ლა და კი­დევ ოთხ­მა სხვა­დას­ხ­ვა ტი­პის და­ზი­ა­ნე­ბა მი­ი­ღო”.

მან­ვე აღ­ნიშ­ნა, რომ გა­მო­ძი­ე­ბის პრო­ცეს­ში გა­მო­იკ­ვე­თა ორი დამ­ნა­შა­ვე პი­რის ვი­ნა­ო­ბა. ესე­ნი გახ­ლავთ მინ­დე­ლის მა­ღა­როს მე­სა­მე უბ­ნის უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლე გი­ორ­გი დევ­და­რი­ა­ნი და სა­ვენ­ტი­ლა­ციო უბ­ნის უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლე ედემ სტუ­რუა. ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მე­დი­ით გავ­რ­ცე­ლე­ბულ ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წერ­ში ედემ სტუ­რუა სა­უბ­რობს იმის შე­სა­ხებ, რომ მა­ღა­რო­ში ჩა­მო­ი­შა­ლა ქვა­ნახ­ში­რის ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც ვენ­ტი­ლა­ცი­ის სის­ტე­მის მუ­შა­ო­ბას უშ­ლი­და ხელს. მა­ღა­რო­ე­ლებ­მა მას და­უ­რე­კეს და მი­ი­ღეს სიტყ­ვი­ე­რი ნე­ბარ­თ­ვა, რომ აეფეთ­ქე­ბი­ნათ ჩა­მოშ­ლი­ლი ქვა­ნახ­ში­რი, რა­საც უბე­დუ­რი შემ­თხ­ვე­ვა მოჰ­ყ­ვა.

„და­მი­რე­კა მე­სა­მე უბ­ნის მე­სა­მე ცვლის სამ­თო-ოს­ტატ­მა მე­რაბ ობო­ლა­ძემ და მითხ­რა, რომ 3 ნო­მე­რი მკლა­ვის ყელ­ში გაჩხე­რი­ლი იყო ქვა­ნახ­ში­რის დი­დი ლო­დი, რო­მე­ლიც ვერ და­შა­ლა პნევ­მა­ტუ­რი ჩა­ქუ­ჩით და მთხო­ვა ბურ­ღ­ვა-აფეთ­ქე­ბი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის წარ­მო­ე­ბა, რა­ზეც სიტყ­ვი­ე­რი თან­ხ­მო­ბა მი­ვე­ცი. ვი­მე­დოვ­ნებ­დი, რომ მკლავ­ში არ­სე­ბუ­ლი ად­გი­ლობ­რი­ვი ვენ­ტი­ლა­ტო­რი მო­ახ­დენ­და მკლა­ვის გა­ნი­ა­ვე­ბას და იქი­დან გა­ზის გა­მო­დევ­ნას და ამ შემ­თხ­ვე­ვას არ მოჰ­ყ­ვე­ბო­და ასე­თი ცუ­დი შე­დე­გი”, – ჰყვე­ბა ედემ სტუ­რუა ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წერ­ში, რო­მე­ლიც ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მე­დი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით გავ­რ­ცელ­და.

ჩა­ნა­წე­რის ეთერ­ში გას­ვ­ლის შემ­დეგ ტყი­ბუ­ლის მინ­დე­ლის მა­ღა­როს მე­ო­რე ცვლის მა­ღა­რო­ე­ლებ­მა პრო­ტეს­ტის ნიშ­ნად სა­მუ­შა­ოს დაწყე­ბა­ზე უარი გა­ნაცხა­დეს. რო­გორც რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბას მა­ღა­რო­ელ­თა პროფ­კავ­ში­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­მა, გი­ორ­გი ბა­ბუ­ხა­დი­ამ, უთხ­რა, მა­ღა­რო­ე­ლე­ბი გა­მო­ძი­ე­ბის დას­რუ­ლე­ბამ­დე ორი პი­რის და­კა­ვე­ბას აპ­რო­ტეს­ტებ­დ­ნენ:

„ძი­რი­თა­დი მოთხოვ­ნა არის, რომ გა­მო­ძი­ე­ბა ჩა­ტარ­დეს ობი­ექ­ტუ­რად და ამ ორ და­კა­ვე­ბულ პი­როვ­ნე­ბა­ზე არ გა­დატყ­დეს ჯო­ხი - ეგე­ნი მაგ აფეთ­ქე­ბის საქ­მე­ში უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო პი­რე­ბი არი­ან”.

პრე­ზი­დენ­ტის რწმუ­ნე­ბუ­ლის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­თან კომ­პა­ნია „საქ­ნახ­ში­რისა” და „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ინ­დუს­ტ­რი­უ­ლი ჯგუ­ფის” წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ის შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ მა­ღა­რო­ელებ­მა მუ­შა­ო­ბა გა­ნა­ახ­ლეს. პრე­ზი­დენ­ტის რწმუ­ნე­ბუ­ლი იმე­რე­თის რე­გი­ონ­ში, ლა­შა მა­ქა­ცა­რია ამ­ბობს, რომ შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ ვი­თა­რე­ბა გა­ირ­კ­ვა:

„იყო ერთ ცვლას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მა. სა­კუ­თა­რი აზ­რი გა­მო­ხა­ტეს; ვე­ლა­პა­რა­კეთ და აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ამო­წუ­რუ­ლია თე­მა. ასე რომ, ეს რა­ი­მე­ნა­ი­რად ხე­ლის­ შემ­შ­ლე­ლი ფაქ­ტო­რი არ გახ­დე­ბა”.

გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი პროფ­კავ­ში­რე­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის ირაკ­ლი პეტ­რი­აშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, 27 აგ­ვის­ტოს მომ­ხ­და­რი უბე­დუ­რი შემ­თხ­ვე­ვის შემ­დეგ, რო­დე­საც ოთხი მა­ღა­რო­ე­ლი გარ­და­იც­ვა­ლა, შეხ­ვ­დ­ნენ „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ინ­დუს­ტ­რი­უ­ლი ჯგუ­ფის“ ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბას, რომ­ლის დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში­ცაა მინ­დე­ლის მა­ღა­რო, და უსაფ­რ­თხო­ე­ბის ზო­მე­ბის გამ­კაც­რე­ბის შე­სა­ხებ მო­ი­ლა­პა­რა­კეს... თუმ­ცა შე­თან­ხ­მე­ბუ­ლი პი­რო­ბე­ბის მხო­ლოდ მცი­რე ნა­წი­ლი შეს­რულ­და. ირაკ­ლი პეტ­რი­აშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, მხო­ლოდ ორი და­ბა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რის დამ­ნა­შა­ვედ ცნო­ბა სიღ­რ­მი­სე­უ­ლად ვერ შეც­ვ­ლის იმ რე­ა­ლო­ბას, რო­მე­ლიც მა­ღა­რო­ებ­შია და თუ არ მოხ­და მა­ღა­რო­ელ­თა სპე­ცი­ა­ლუ­რი აღ­ჭურ­ვა, პრობ­ლე­მე­ბი ისევ იარ­სე­ბებს.

„მი­ნი­მა­ლუ­რი რა­ღა­ცე­ბი გა­კეთ­და, მაგ­რამ ეს არ ნიშ­ნავს, რომ სი­ტუ­ა­ცია სრულ­ფა­სოვ­ნად იყო შეც­ვ­ლი­ლი. არ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნა დამ­ქი­რა­ვე­ბელ­მა ის 11 მოთხოვ­ნა, რომ­ლე­ბიც ჩვენ და­ვა­ყე­ნეთ - ასე­თი ფაქ­ტე­ბის პრე­ვენ­ცია, კო­ლექ­ტი­უ­რი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც სპეც­ტან­საც­მელსა და უსაფ­რ­თხო­ე­ბის სხვა სა­კითხებს ეხე­ბო­და, დღემ­დე არ არის ხელ­მო­წე­რი­ლი”, – ამ­ბობს ირაკ­ლი პეტ­რი­აშ­ვი­ლი.

უკა­ნას­კ­ნე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ტყი­ბულ­ში მომ­ხ­და­რი აფეთ­ქე­ბე­ბის შე­დე­გად ათი მა­ღა­რო­ე­ლია და­ღუ­პუ­ლი, კომ­პა­ნია „საქ­ნახ­ში­რის” ტექ­ნი­კუ­რი დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე უსაფ­რ­თხო­ე­ბის სა­კითხებ­ში, ავ­თან­დილ ბო­ჭო­რიშ­ვი­ლი, ამ­ბობს, რომ ბო­ლო დროს კონ­ტ­რო­ლი უსაფ­რ­თხო­ე­ბის თვალ­საზ­რი­სით გამ­კაც­რ­და და მა­ღა­რო­ე­ლე­ბის ინ­ვენ­ტა­რიც გა­უმ­ჯო­ბეს­და:

„რაც გა­სა­კე­თე­ბე­ლი იყო, ნორ­მის ზე­მოთ გა­კეთ­და. შე­მო­ტა­ნი­ლია ის სა­კონ­ტ­რო­ლო აპა­რა­ტე­ბი, რაც სა­ჭი­როა მა­ღა­როს­თ­ვის, მაგ­რამ არ ვი­ცი, რა გითხ­რათ. რო­გორც ჩანს, ადა­მი­ა­ნე­ბი ასეთ მო­მენ­ტ­ში, უბ­რა­ლოდ, ითი­შე­ბი­ან”.

გა­მო­ძი­ე­ბა ჯერ კი­დევ სწავ­ლობს ტყი­ბუ­ლის მინ­დე­ლის მა­ღა­რო­ში 22 იან­ვარს მომ­ხ­და­რი აფეთ­ქე­ბის დე­ტა­ლებს.
XS
SM
MD
LG